Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van:
Met zorg verzorgd
Vreeswijkstraat 783
2546 AV Den Haag
hierna te noemen: opdrachtnemer
Artikel 1 Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis
gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Opdrachtnemer: J. de Boer is gebruiker van de algemene voorwaarden
Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer.
Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.
Artikel 2 Algemeen
1. Deze voorwaarden geldt voor iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever
waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze
voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met
opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Communicatie d.m.v. schriftelijke correspondentie, faxberichten en e-mail met ontvangstbevestiging
worden door zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer erkend en zijn bindend voor opdrachten.
4. Opdrachtnemer werkt met een modelovereenkomst van de belastingdienst waardoor de wet DBA
geborgd is. Instellingen hebben de verplichting deze overeenkomst met opdrachtnemer aan te gaan.
5. Opdrachtnemer heeft een uitgebreide zakelijke rechtsbijstand verzekering inclusief een
arbeidsrisicoverzekering. Hierbij geldt een dekking van € 1.250.000,00 per gebeurtenis met een maximum van € 2.500.000,- per kalenderjaar.
Wanneer het maximum bedrag na een gebeurtenis wordt overschreden, dan is de opdrachtnemer hier
niet voor aansprakelijk en kan ook nimmer aansprakelijk worden gesteld.
6. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
7. Opdrachtnemer heeft ter promotie van zijn bedrijf een website. Alle hierop vermelde informatie heeft als doel een ieder te informeren over de activiteiten van “Met zorg verzorgd”.
Informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor de bezoeker. Overname met een ander doel dan
onder 8 beschreven is niet toegestaan.
Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de informatie vermeld op de website van
de opdrachtnemer.
8. Agressie/bedreiging door de opdrachtgever, diens naaste of wettelijke vertegenwoordiger wordt
absoluut niet geduld. In ernstige gevallen wordt de overeenkomst direct ontbonden. Dit naar eigen inzicht
van “Met zorg verzorgd”. De opdrachtgever is verplicht de genoten zorguren tot dan te betalen en is zich
hiervan bewust.
9. J. de Boer, eigenaar van “Met zorg verzorgd” is per 1 mei 2012 in het bezit van het
Kiwa Prismant keurmerk. Op aanvraag van de opdrachtgever kan een inlogcode worden aangevraagd ter
verificatie.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
2. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 1 maand.
3. De bedragen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege,
alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en
administratiekosten.
4. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is opdrachtnemer daaraan niet
gebonden.
5. Er wordt een vast honorarium per uur afgesproken exclusief onregelmatigheidstoeslag op bepaalde
uren van een dagdeel.
6. De opdrachtnemer zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling
het gevolg is van omstandigheden die aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.
Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van
goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der
wetenschap.
2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk
zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor
de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
3. Indien door opdrachtnemer in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie
van opdrachtgever, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door de opdrachtnemer in redelijkheid
gewenste faciliteiten.
4. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering
noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties
zal hebben, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Dit gebeurd via de
gebruikelijke middelen zoals schriftelijke correspondentie, faxbericht of e-mail met ontvangstbevestiging.
Artikel 6 Contractsduur; uitvoeringstermijn
1. De overeenkomst voor dienstverlening tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever wordt aangegaan
voor (on)bepaalde tijd. De opdrachtgever en opdrachtnemer zijn ten alle tijden gerechtigd de
overeenkomst per maand op te zeggen en de opdrachtgever is niet meer verplicht diensten uit te zetten
bij MZV.

Artikel 7 Honorarium
1. Partijen komen bij het tot stand komen van de overeenkomst een variabel honorarium overeen tussen
€ 32,00 en € 40,00 per uur
.
Op zorg- en verpleeginhoudelijke handelingen wordt geen BTW berekend.
2. Op maandag t/m vrijdag wordt geen ORT-toeslag berekend. In het weekend en op feestdagen wordt er
20% toeslag per uur berekend.
3. Het honorarium is exclusief eventuele reis- en verblijfkosten. Dit is niet meer van toepassing op de
nieuwe contracten.
4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht. Eens per maand wordt dit gefactureerd. Voor een kortere duur wordt eens per 2 weken gedeclareerd.
5. Indien opdrachtnemer met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is
opdrachtnemer niet gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief voor de duur van de
overeenkomst met een maximum van een jaar.
6. Opdrachtnemer is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van
aanbieding, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen zijn gestegen.
7. De opdrachtgever is
geen honorarium verschuldigd bij ziekte of andere redenen van afwezigheid van
de opdrachtnemer of diens medewerkers.
Artikel 8 Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te
geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten
de betalingsverplichting niet op.
2. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de
vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
3. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid een dienst af te zeggen, echter dit moet 24 uur van te voren
d.m.v. voicemail-, fax- of e-mailbericht met ontvangstbevestiging. Dan zijn er geen kosten aan verbonden.
Anders is opdrachtnemer gerechtigd alleen de eerstvolgende dienst die overeengekomen was de daarop
volgende dag in rekening te brengen bij de opdrachtgever met een minimum van 3 uren of het aantal urendat was afgesproken.
Artikel 9 Incassokosten
1. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen,
dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van
opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan
verbeurt de opdrachtnemer een dadelijk opeisbare boete van 10% over het nog verschuldigde bedrag. Dit
met een minimum van € 50,00.
2. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van
opdrachtgever.
3. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.
Artikel 10 Onderzoek, reclames
1. Klachten over de verrichtte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na
ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke
omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.

Artikel 11 Opzegging
1. Beide partijen kunnen de overeenkomst ten alle tijde schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van 1
maand.
2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de opdrachtgever, heeft opdrachtnemer recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtnemer zijn toe te
rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe
verrichtte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichtte werkzaamheden zullen
dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
Dit onderdeel van artikel 11 geldt alleen bij een overeenkomst voor bepaalde tijd
3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtnemer, zal opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever
toerekenbaar zijn. Eventuele meerkosten zullen worden doorberekend aan de opdrachtgever.
Artikel 12 Opschorting en ontbinding
1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te
ontbinden, indien:
– opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
– na het sluiten van de overeenkomst opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond
geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond
bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de
opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
2. Voorts is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden
voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid
niet mag worden verwacht.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever
onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij
zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Opdrachtnemer behoudt het recht schadevergoeding te vorderen.
Artikel 13 Aansprakelijkheid
1. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in
deze bepaling is geregeld.
2. Opdrachtnemer stelt zich ten doel zijn werk naar behoren en binnen de grens van zijn kunnen en het
kader van zijn opleiding uit te voeren. Voorts wordt bepaald dat alleen verpleegtechnische handelingen
worden verricht waarvoor opdrachtnemer en/of zijn medewerkers zijn geautoriseerd.
3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de oorzaak van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze
te weten lichamelijke/geestelijke schade door nalatigheid van opdrachtnemer.
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de
overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan opdrachtnemer toegerekend kunnen
worden.

Artikel 14 Vrijwaringen
1. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot door de
opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden
gebruikt.
Artikel 15 Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet
en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop
opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de
verplichtingen na te komen.
3. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die
(verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere
partij.
5. Voor zoveel opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn
verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het
reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is
gehouden deze declaratie te voldoen als ware dat het een afzonderlijke overeenkomst is.
Artikel 16 Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer gehouden is
vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te
verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de
bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot
schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de
overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
Artikel 17 Geschillen
1. De rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd geschillen over
declaraties te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft opdrachtnemer het recht het
geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Partijen zullen zich eerst tot het uiterste inspannen om een geschil in onderling overleg te beslechten, al dan niet met inschakeling van een mediator.
Artikel 18 Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
Artikel 19 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse
tekst daarvan steeds bepalend.
Artikel 20 Klachtenreglement volgens de nieuwe wet WKKGZ
1. Voor klachten van “Met zorg verzorgd” omtrent zorggerelateerde zaken kunt u in eerste instantie
schriftelijk terecht bij “Met zorg verzorgd”. Binnen 7 dagen na het voorval kunt u aangeven waar uw
klacht betrekking op heeft en krijgt u hierop een passend antwoord voor zover dit mogelijk is. Wanneer dit later plaatsvindt, wordt de klacht niet meer in behandeling genomen.
2. Wanneer er geen bevredigende oplossing geboden kan worden, nadat al het mogelijke is gedaan, dan
kunt u contact opnemen met “Klachtenportaal van de Coöperatie Zelfstandige Zorgprofessionals U.A.
www.geschilleninstantie.dezorgprofessional.nl
Zij beschikken over een klachtenfunctionaris en een geschillencommissie waar u met uw gehele klacht
terecht kunt.
Artikel 21 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Alle vertrouwelijke informatie omtrent uw persoonsgegevens zullen op geen enkele wijze zijn te vinden
via social media of website van MZV. Ook wordt absoluut geen informatie gedeeld van
persoonsgegevens via social media of de website.
U kunt er van op aan dat ik alle informatie die ik nodig heb en/of al in mijn bezit heb in papiervorm, op
geen enkele manier naar buiten komt. Dit ligt achter slot en grendel!
Gevoelige digitale informatie wordt bewaard op mijn hoofdcomputer op een apart deel van de schijf dat
is voorzien van een uitgebreide pincode. De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor facturering
en werk gerelateerde lijsten voor goede coördinatie.
De computer is voorzien van een uitgebreid anti virusprogramma inclusief anti-hackers onderdeel e.d.
waarmee ik zoveel mogelijk probeer te voorkomen dat er wordt ingebroken.
U ontvangt van mij ook nog een verwerkingsovereenkomst waarin we dit vastleggen en ik voor
bovengenoemde doeleinden gebruik mag maken van die persoonsgegevens.
Voor zorginstellingen geldt dat ik geen persoonsgegevens registreer en mij zal houden aan de
geheimhoudingsplicht die aan de thuiszorg is verbonden.